1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Hivatalos név
 2. Székhely
 3. Postacím
 4. Telefonszám
 5. Faxszám
 6. Központi elektronikus levélcím
 7. A honlap URL-je
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
 10. Az ügyfélfogadás rendje
 1. Név
 2. Beosztás megnevezése
 3. Hivatali elérhetőség
  • telefon:
  • telefax:
  • postacím:
  • elektronikus levélcím:

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Név
 2. Székhely
 3. Elérhetőség
  • telefonszám:
  • telefaxszám:
  • postacím:
  • elektronikus levélcím:
 4. Honlap címe
 5. Ügyfélszolgálat elérhetősége
  • telefonszám:
  • telefaxszám:
  • ügyfélfogadás helye:
  • postacíme:
 6. Ügyfélfogadás rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Név
 2. Székhely
 3. Elérhetőség
  • telefon:
  • telefax:
  • földrajzi hely:
  • postacím:
  • elektronikus levélcím:
 4. Tevékenységi kör
 5. Képviselő neve
 6. A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

 1. Név
 2. Székhely
 3. A kezelő szerv tagjai

1.5. Lapok

 1. Név
 2. Szerkesztőségének és kiadójának neve
 3. Szerkesztőségének és kiadójának elérhetősége
  • telefon:
  • telefax:
  • földrajzi hely:
  • postacím:
  • elektronikus levélcím:
 4. Főszerkesztő neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Hivatalos név
 2. Székhely
 3. Elérhetőség
  • telefon:
  • telefax:
  • földrajzi hely:
  • postacím:
  • elektronikus levélcím:
 4. Honlap címe
 5. Ügyfélszolgálat elérhetősége
  • telefonszám:
  • telefaxszám:
  • ügyfélfogadás helye:
  • postacíme:
 6. Ügyfélfogadás rendje

1.7. Költségvetési szervek

 1. Név
 2. Székhely
 3. Alapító jogszabály megjelölése
 4. Alapító határozat
 5. Szerv alapító okirat
 6. Működési engedély
 7. Vezető
 8. Honlap címe

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
 2. Közjogi szervezetszabályozó eszközök,
 3. Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 4. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
 1. Ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva
 2. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 3. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok
 5. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 6. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 7. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló
  • postacím:
  • ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím:
  • nyitvatartási idő:
 8. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 9. Formanyomtatványok listája
 10. Igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 11. Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 1. Közszolgáltatások megnevezése
 2. Közszolgáltatások tartalmának leírása
 3. Közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 4. Közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 1. Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke
 2. Alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 3. Alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 4. Alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 1. Nyilvános kiadvány címe
 2. Nyilvános kiadvány témájának leírása
 3. Nyilvános kiadványhoz való hozzáférés módja
 4. Nyilvános kiadványért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 4. A testületi szerv ülésének helye
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje ,valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
 1. Szakmai leírás
 2. Eredmények
 3. Indoklás
 1. A közzétett hirdetmények, közlemények
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
  • postacíme:
  • földrajzi helye:
  • telefonszáma:
  • telefaxszáma:
  • elektronikus levélcíme:
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 1. Különös közzétételi lista
 2. Egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 1. A költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 2. A költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
 3. A költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
 4. A költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

 1. Megnevezése
 2. Tárgya
 3. A szerződést kötő felek neve
 4. A szerződés értéke
 5. Időtartama (határozott időre kötött szerződés esetében)
 6. Az említett adatok változásai (a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével)

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok.

 1. Pályázati kiírások
 2. Pályázók adatai
 3. Az elbírálásról készített emlékeztetők
 4. Pályázat eredménye
 1. A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 1. A megvalósuló fejlesztések leírása
 2. Szerződések
 1. Éves terv
 2. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről